Menu
MŠ Zlosyň
Mateřská školaZlosyň

Legislativa

Přehled legislativy, dle které je řízena činnost mateřských škol

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Novela 561/2014 - školského zákona č. 82/2015 Sb.
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 •  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 27/2016 ze dne 21.1.2016 o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných.

Výše uvedené lze vyhledat na PORTÁLU VEŘEJNÉ SPRÁVY  

MŠ Zlosyň

Kde nás najdete?

Zlosyň č. 200
277 44 Vojkovice

MŠ Zlosyň
nahoru